MH for XO A-kull

 

MENTALBESKRIVNING - UNGHUND - MH

Revidering av rasprofil för Schäfer - MH. Testkommittén i Svenska Schäferhundklubben har kommit fram till att en revidering av rasprofilen är nödvändig, då vi gått igenom statistiken på beskrivna hundar för 1997. Med anledning av
detta anser vi att rasprofilen måste ledas mot ett gemensamt mål för att komma till rätta med de beteenden som vi
inte anser vara rastypiska för vår kära Schäferras.

Problem som vi ser och önskar att våra uppfödare tar hänsyn till är modet att våga undersöka då man blivit rädd för
något samt det alltför dåliga gripandet och även intresset för själva jakten. Sammanfattningsvis bör vi beakta och förbättra leklust, nyfikenhet, jaktlust och gripande. De förändringar som gjorts finner du lättast om du jämför den nya profilen med den som presenterats tidigare.

Profilen har ännu inte nått sin slutliga utformning, den speglar här
ett önskat resultat vid ca. 15-18 mån ålder, idealet är markerat med en svart ring ()

( Ønsket raseprofil Svensk Bruksschäfers forening ( SBS ) , merket av med ( ° ) )

-

1

2

3

4

5

1a

KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt.
Morrning och/ eller bitförsök

Undviker kontakt
/skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när förare tar kontakt. Balanserad

°

Axxe
Elling
Arista
Aylar

Andra
Avani
Balder

Intensivt kontakt-
beteende mot test-
ledare. Kan hoppa
och gnälla

1b

KONTAKT

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot förare el. stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral

Arista
Balder


Följer med villigt.
Engagerar sig

°

Axxe
Elling
Aylar
Andra
Avani

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledare, hoppar, gnäller

1c

KONTAKT

Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, tar ev.
kontakt med förare.

Accepterar. Är neutral

Arista
Balder

Accepterar. Svarar med kontakt-
beteende

°

Elling
Aylar
Andra
Avani

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledare
Axxe

2a

Lek 1

Leklust

Leker ej

Leker ej, men visar intresse

Leker – startar långsamt, men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

°

Elling
Arista
Avani


Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
Axxe
Aylar
Andra

Balder

2b

LEK 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar
på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Arista

Griper direkt med hela munnen

Elling
Avani

Griper direkt, hugger föremålet
°
Axxe
Aylar
Andra

Balder

2c

LEK 1

Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt, släpper, håller,
drar ej emot

Biter - drar emot, släpper, tar om

Avani
Balder

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills test-
ledaren släpper

Arista

Griper direkt med
hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
°
Axxe
Elling
Aylar
Andra

3a

JAKT

Förföljande

Startar ej
Aylar

Startar men
avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Axxe
Andra
Avani

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

°

Elling
Arista
Balder

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b

JAKT

Gripande

Nonchalerar bytet/springer
ej fram

Aylar

Griper ej, nosar på föremålet

Balder

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt,
släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek

°

Axxe
Elling
Arista

Andra
Avani


4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger
°

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. höjningar

°
Avani
Balder

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar
Axxe
Aylar
Andra

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
Elling
Arista

5a

AVST. LEK

Intresse

Engageras ej av figuranten

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Elling
Aylar

Intresserad, följer figuranten utan avbrott
°
Axxe
Arista
Andra
Avani
Balder


Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

°

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
°

5b

AVST. LEK

Hot/agg

Inga skall eller morrningar

°

Axxe
Elling
Aylar
Andra
Balder

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del

Enstaka skall och/
eller morrningar under mom. 1 och
2 del

Avani

Visar hot beteenden, skall och morrningar under mom. 1 del

Arista

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under moment
1 o 2 del

5c

AVST. LEK

Nyfikenhet

Går ej fram till fig. ointresserad

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet

Går fram när fig. ger sig tillkänna

Elling
Arista
Avani

Går fram till fig. med låg kroppsställning
och eller tids-
fördröjning

Andra

Går fram direkt till fig. utan hjälp.

°
Axxe
Aylar
Balder

5d

AVST. LEK

Leklust

Visar inget intresse

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot

Griper direkt. Kan släppa och ta om.
Drar emot

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej

°

Axxe
Elling
Arista
Aylar
Andra
Avani
Balder


5e

AVST. LEK

Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med fig.
när denne är aktiv
Aylar
Andra
Avani

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv figurant

°

Axxe

Uppmanar passiv figurant till fortsatt
lek
°
Elling
Arista

Balder

6a

ÖVERRASKNING

Rädsla

Stannar, kort
stopp
°
Axxe
Elling
Arista

Balder

Hukar sig och stannar

°
Aylar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

°

Andra

Flyr högst 5 meter Avani

Flyr mer än 5 meter

6b

ÖVERRASKNING

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

°

Balder

Visar enstaka hotbeteenden

Axxe
Elling
Arista
Aylar
Andra

Visar flera hot-
beteenden under längre tid
Avani

Visar flera hot-
beteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c

ÖVERRASKNING

Nyfikenhet

Går fram när förare lägger ned overallen/ går
inte fram

Går fram när förare sitter på huk o talar till overallen/
lockar på hunden

Går fram till overallen när
förare står bredvid

Avani

Går fram till overallen när förare gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

°
Axxe
Elling
Arista
Aylar
Andra

Balder

6d

ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver

°

Axxe
Elling
Arista

Aylar
Andra
Balder

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna

Avani

Båge eller tempo- växling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass

Båge eller tempo-
växling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e

ÖVERRASKNING

Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen
°

Balder

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett  tillfälle.

°
Arista

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vidminst två tillfällen
°
Axxe

Elling

Aylar
Andra
Avani

Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efter hand

Biter i / leker med overallen vid två eller fler passager

7a

LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar, kort
stopp
°
Axxe
Elling
Arista
Aylar
Andra
Balder

Hukar sig och stannar.

°

Avani

Gör undan-
manöver utan att vända bort blicken

°

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b

LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när förare sitter på huk o talar till skramlet/
lockar på hunden

Går fram till skramlet när
förare står bredvid

Går fram till skramlet närförare gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

°

Axxe
Elling
Arista
Aylar
Andra
Avani
Balder


7c

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver

°
Axxe
Elling
Arista
Aylar
Andra
Avani
Balder

Liten båge, el liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge el. tempo-
växling vid 1:a pass. Minskat ut-
slag vid 2:a pass

Båge eller tempo-
växling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

Inget intresse för Ljudkällan

°
Balder


Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

°
Arista

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid
minst två tillfällen
°
Axxe
Aylar

Andra
Avani

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager
Elling

8a

SPÖKEN

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Axxe

Balder

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hot-
beteenden under längre tid
°
Elling
Arista
Aylar
Andra
Avani

Visar flera hot-
beteenden och någon attack

°

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b

SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget Intresse/skärmar av sig

Tittar till mot spökena då och

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. kortare avbrott

Axxe
Arista
Andra

Avani
Balder

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

°

Elling
Aylar

8c

SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid förare

°
Axxe
Balder

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid förare. Någon avstånds-
reglering

°
Aylar

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid förare. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Elling
Arista
Andra

Uppehåller sig i huvudsak bakom förare. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
Avani

8d

SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram när förare tagit av figurantens förklädnad

Avani

Går fram när förare talar med fig/
lockar på hunden

Går fram till spöket när förare står bredvid

Går fram till spöket när förare gått halva avståndet

Elling
Aylar
Andra

Går fram till spöket utan hjälp

°
Axxe
Arista

Balder

8e

SPÖKEN

Kontakt

Avvisar / undviker kontaktförsök

Accepterar
kontakt- helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder

Tar kontakt själv, balanserad

°
Axxe
Elling
Arista

Aylar
Avani
Balder

Intensivt kontakt-
beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla

Andra

9a

LEK 2

Leklust

Leker ej

Leker ej, men visar intresse

Leker – startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

°
Axxe
Arista
Avani

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

Elling
Aylar
Andra
Balder

9b

LEK 2

Gripande

 Griper ej

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Axxe
Arista
Avani
Balder

Griper direkt, hugger föremålet
°
Elling
Aylar

Andra

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd

°

Axxe
Elling
Arista
Aylar
Andra
Avani
Balde
r

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skottten / riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet /passivitet

Avbryter aktivitet
låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott

Tilbake

Kommentar till önskvärd rasprofil MH för schäfer. ( SBS )

Målet med avel måste vara att bibehålla goda och användbara beteenden samt att hela tiden utveckla och förbättra önskvärda beteenden. Schäfern har många användbara beteenden, ex. spårförmåga och nosarbete i största allmänhet samt skyddsarbete.

Schäfern är en brukshund, dvs. en arbetande hund som har en arbetskapacitet som överstiger många andra raser. Användningsområdet för en schäfer därför stort – inom polis, försvaret, väktarhundsverksamhet, räddning, bevakning, tävling/sport, lavinsök, specialsök, bombhund , draghundssport, m.m.

Schäfern är en arbetande brukshund och för att vi uppfödare inte skall tappa fokus vad gäller förvärva och förbättra rasen så behöver vi ett instrument att använda för just detta ändamål. Vi har MH, som idag, om det används på rätt sätt, kan ge oss nödvändiga utvärderingar av vårt avelsresultat vad gäller goda beteenden för bruksarbete.

En rasprofil bör nyttjas både som en presentation på rådande förhållanden samt ett mål att sträva mot för seriösa uppfödare. Det kan innebära att vissa beteenden måste förbättras.

Rasgenomsnitt mål att sträva mot

Kontakt
3,8 hälsning                          4
3,4 samarbete                       4
3,4 hantering                        4 

Kontakten avser främmande personer. Vi behöver hundar som utan besvär tar kontakt, som gärna samarbetar och låter sig hanteras på lämplig nivå. I dagligt arbete möter hundarna olika personer, liksom de gör på bruksprov. De måste kunna ta kontakt, de måste vilja samarbeta och de måste låta sig hanteras (klappas, undersökas, tas på ) av främmande personer utan bekymmer.

Rasgenomsnitt mål att sträva mot
Lek 1
3,9 leklust                           4
3,6 gripande                        5
3,7 dragkamp                       5 

Leken innefattar flera moment. Att snabbt svara på lekinviter, att snabbt och distinkt gripa tag i ett föremål som kastas iväg säger en hel del om hundens vilja att engagera sig i sådana aktiviteter. Om hunden dessutom mer än gärna ställer upp på en dragkamp ger det oss än större möjligheter i vårt arbete med den. Vi får här ett mycket bra belöningssätt för vår hund, ex. kamptrasa eller boll vilket underlättar för dressyrarbetet.

Ett instinktivt gripande säger oss att hunden verkligen vill ha föremålet utan att först stanna upp och undersöka och därefter gripa det. Viktigt vid apportering,  spårarbete och skyddsträning.

Rasgenomsnitt mål att sträva mot
Jakt
3,0 förföljande                      4
2,7 gripande                         5 

Att förfölja och gripa ett byte torde vara en serie beteenden som vi kan dra stor nytta av. Leken och jakten skiljer sig åt. Under leken finns ägaren och den främmande personen  (testledaren) med. Vid leken frågar vi hunden om den har lust att engagera sig tillsammans med oss.

Vid jaktmomentet frågar vi om hunden har lust att på egen hand engagera sig och om den fullföljer hela serien av beteenden. Det är naturligtvis viktigt att hunden förföljer bytet målmedvetet, dvs att den ser och avpassar förföljandet så att den direkt når bytet och att den griper och vill behålla det. Då utnyttjar hunden hela sin kapacitet, vilket vi har nytta av i spår och sökarbete.

Även vid apporteringsmomentet kan vi se hundens vilja att och förmåga att anpassa fart och gripande på ett bra sätt, dvs att hunden griper apportbocken utan att först stanna upp eller bromsa, vända sig mot den eller nosa eller först sätter tassarna mot den.

Här bör vi sträva mot ruta 4 vid förföljandet samt definitivt höja gripandet till 5. Schäfern har tydliga brister här som måste förbättras.

Till detta skall läggas problematiken med genomförandet av detta moment. ”Lilla bytet” är det moment som krånglar mest rent teknisk, ex, olika synintryck beroende på underlag, årstid, missljud från rullarna etc.

Senare tids forskning (Kent Svartberg) ställer frågan; ”vad är det vi ser för beteende på lilla bytet?” Är det verkligen jaktlusten – eller visar det hundens mått av nyfikenhet av bortflyende föremål, modet att själv våga undersöka. Enligt Svartberg är det hundens mått av lekintresse och boldness (framåtanda) vi ser här.

Rasgenomsnitt mål att sträva mot
Aktivitet
3,2 aktivitet                          2-3

Efter att ha aktiverats är det sunt att hunden slappnar av tillsammans med sin förare. Viktigt vid all träning att hunden har förmågan att snabbt ”varva” ned när ingenting händer istället för att öka i intensitet.

Här verkar schäfern fungera bra.

Rasgenomsnitt mål att sträva mot
Avståndslek
3,0 intresse                          3-4-5
1.4 hot/ aggressivitet             1
3.4 nyfikenhet                       5
3.3 leklust                            5
2.6 samarbete                      4-5 

Avståndsleken avser att beskriva hundens förmåga att vara aktiv och samarbeta med främmande person utan att föraren finns med. Denna förmåga är ett måste för bruksarbetet.

Intresset ser ut att ligga på en bra nivå, att följa den främmande personen utan att titta bort. Rutorna 4 och 5 kan tyda på ett alltför stort intresse, men vi anser inte att detta är fel. Bättre att vara ordentligt intresserad än inte alls.

Schäfern tycks läsa av allt på att sunt sätt, dvs inte ta till hot eller aggressionsyttringar i detta läge. Figurantens avsikt är ju inte heller att framkalla detta.

Nyfikenheten kan klart förbättras. En hund som visar intresse och läser av det hela rätt ska inte behöva tveka för att ta sig ut till figuranten. För en sök eller räddningshund är detta ett måste Vår strävan bör ligga mot ruta 5.

Leklusten måste höjas. Ruta 5 känns mest relevant, men ruta 4 är naturligtvis helt ok. Något annat är inte eftersträvansvärt.

Samarbetsförmågan tyder på att schäfern ligger mycket dåligt till. Med tanke på det arbete hundarna skall utföra (bruks och tjänstehundar), måste vi sträva efter att höja denna förmåga avsevärt. Kamp- och/eller lekvilliga hundar verkar uppskattar detta mest.

Alltså: sträva efter hundar med stor framåtanda, hundar som vågar, är nyfikna nog, att ta sig ut och leka och samarbeta med främmande personer.

Rasgenomsnitt mål att sträva mot
Överraskning
2,9 rädsla                             1-2-3
2,0 hot/agg.                          1
3,2 nyfikenhet                       5
1,8 kvarstående rädsla            1
1.9 kvarstående intresse       1-2-3

Att vid överraskningar bli så pass rädd att det blir ett hinder, är knappast önskvärt. Schäfern ser ut att reagera, vilket den måste få göra, och så långt är det bra. Om man inte blir rädd så finns det ju ingen anledning heller att ta till aggressioner och hot. En viss misstänksamhet kan tolereras (enstaka hotbeteenden), men vad gäller nyfikenheten är det önskvärt med en snabbare undersökning eller om man vill, ett större mod. Ruta 4 är rimlig men ruta 5 bör vara gällande.

Rasgenomsnitt mål att sträva mot
Ljudkänslighet
2,5 rädsla                             1-2-3
4,0 nyfikenhet                       5
1,4 kvarstående rädsla            1
1.7 kvarstående intresse         1-2-3 

Rädslan ligger här något under om man jämför med Överraskningen, vilket är bra. Idag lever hundar i en långt mer ljudstark omvärld än tidigare. Hundarna är med oss mer och de arbetar företrädesvis i en mer mångskiftande miljö än förr.

Nyfikenheten ser också bra ut, men kan naturligtvis ligga mot ruta 5.

Återigen, nyfikenhet och undersökningslust bör förbättras.

Kvarstående rädslor ser bra ut liksom kvarstående intresse.
Rasgenomsnitt mål att sträva mot
Spöken
2.3 hot/agg                           3-4
3,8 kontroll                           5
2,5 rädsla                             1-2
3,2 nyfikenhet                       5
3,5 kontakt                          4

Avsikten med detta moment är att försöka se vad hunden gör när ett hot närmar sig långsamt. Hunden hinner förmodligen ”tänka” en hel del och göra olika val. Önskvärt beteende är att ha hundar som orkar/vågar stå emot hotet. Att till sist försöka stoppa med attack är inte fel, tvärtom! Ruta 5 kan verka allt för onyanserat, men det beror på vad hunden upplever och hur pass rädd den blir. Önskvärt är att hunden står emot, inte blir för rädd och att den kontrollerar och försöker handla mot hotet som kommer utan avbrott.

Schäfern tycks ta till hotbeteenden , men kontrollen kan förbättras. Något förvånansvärt att kontrollen ser bristfällig ut då rädsledelen inte verkar alltför stor. Kan tyda på ett visst ointresse.

Nyfikenheten bör förbättras betydligt liksom kontakttagandet med figuranten.

Rasgenomsnitt mål att sträva mot
Lek 2
3,7 leklust                            4
3,4 gripande                         5

Det ser ut som intensiteten sjunkit något vid denna lek. Här bör samma strävan ligga som Lek 1.

Rasgenomsnitt mål att sträva mot
Skott
1,2 skott                              1 

Här har schäfern som ras inga problem.

Mål att sträva mot: 

  • gripandet, en mycket viktig del för en arbetande hund. Att snabbt vilja gripa tag i ett föremål, litet som stort, utgör en grund för detta. Sättet hunden griper på, kraften, intensiteten måste prioriteras.
  • dragkamp, när hunden väl gripit ett föremål ska den också vilja ha en dragkamp med någon annan. I momentet Avståndslek kan vi se en hel del av hundens lust att själv uppmana figuranten till fortsatt kamplek.
  • nyfikenheten behöver bli bättre på våra schäfrar. Att våga och vilja gå fram till och undersöka objekt som kan verka skrämmande, är en viktig komponent. Då rädslorna inte är större borde nyfikenheten vara bättre.

Slutkommentar: den statistik som finns tillgänglig idag måste också användas. Vi måste söka efter individer som har de önskvärda egenskaperna och som ser ut att nedärva dem. MH är ett utmärkt komplement för vårt avelsarbete.