Tilbake

Funksjonsanalyse

Dommere: Ola Valan og Johnny Johnnsen


a)Sosiale Funksjoner:

1. Tilgjengelighet -
Hundensnmøteprogram og kontaktvillighet

Avviser aggresivt kontakt med
fremmed passivt menneske.
Unndrar seg kontakt med fremmed menneske.
Godtar
kontakt med fremmede.
Aylar
Balder
Arista

Tar kontakt med fremmede. F.eks når fører tar
kontakt.
Elling
Axxe
Andra
Avani

Påtrengende kontaktvillig
2. Lekelyst (jaktkamp) -
Hundens evne, vilje til lek med fører/fremmed

Avviser lekeinvitasjon, leker ikke
Noe treg i starten, senere aktiv, leker i korte
intervaller.

Lett å få igang, aktiv, skiller mellom aktivitet/
passivitet
Avani

Starter raskt. Intens i
leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek
Tar intiativ i leken. Går raskt over i kamplek,
avbryter ikke.
Elling
Axxe
Andra
Aylar
Balder
Arista


4. Sosial kamp -
Hundens vilje til kamp.

Svarer ikke på kamp utfordringer

Andra
Balder

Svarer svakt på kamp utfordringer. Oppfordrer selv
ikke til kamp.

Avani
Elling
Axxe
AylarSvarer på kamp utfordringer. Utfordrer selv til kamp. Lav styrke

Arista

Svarer raskt på kamp utfordringer. Utfordrer selv
til kamp, stor tyngde.
Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt, viser
utfall.
5. Sosial dominans
Hundens selvbevissthet. Hundens evne til å klatre på rangstigen.

Viser ingen dominans tegn. (underdanig) Eller viser
dominans tegn uten provokasjon
Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke.

Andra

Viser
moderate eller svake dominasntegn gjennom ett eller flere
testmoment. noe kraftigere i lek. Riktige, avpassede svar

Balder
Elling
Axxe
Aylar
Arista

Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter,
forholdsvis tidlig i momentets gjennomføring.
Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart
ved momentets start.

b)Jaktfunksjonen:

6. Jaktlyst -
Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte

Viser ingen interesse.
Starter men fullfører ikke
Starter nølende, økende interesse. Fullfører

Balder
Starter målbevisst,
bytte-interessert
Avani
Elling
Axxe
Andra
Aylar
Arista

Starter meget raskt, stor fart, blokkerings
tendenser.
7. Byttegripende -
Hundens evne og intensitet i å gripe byttet.


Ingen bytte interesse

Balder
Svak interesse, snuser på byttet. Griper ikke.
Griper, slipper raskt. Kan virke noe nølende.
Griper målbevist, kan
gjøre innhopp, drar byttet med. Avslutter

Avani
Elling
Axxe
Andra
Aylar
Arista

Griper for intenst. Vanskelig for å komme i
balanse.

c)Forsvarsfunksjone
n
8. Forsvarslyst
- Hundens lyst til å stanse en inntrenger.
Ingen engasjement, kan vise flukt eller flukt
tendenser.

Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging,
eller passivitet

Avani
Elling
Axxe
Andra
Aylar
Balder
Arista

Engasjerer seg effektivt
i forsvar, med riktig tyngde.
Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde.
Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra
momentets start
9. Funksjonsutvikling -
Intensitet og hurtighet.
Ingen synlig reaksjon

Viser kun deler av forsvars funksjonen, kontakt
eller dominans.

Avani
Elling
Axxe
Andra
Aylar
Balder
Arista

Viser økende intensitet
gjennom kontakt og dominans programmet.
Rask utvikling, med tyngde i dominans programmet.
Står avventende, går direkte i
angrep
10. Terskelverdi flukt/ angrep
-
Hvor sterk trussel må til for å utløse flukt/angrep.
Umiddelbar flukt/ angrep
reaksjon.
Viser flukt/angrep ved 1/3 del av distansen.
Viser flukt/ angrep ved
1/2 av distansen
Viser flukt/ angrep ved revirgrensen

Ingen flukt/ angreps reaksjon

Avani
Elling
Axxe
Andra
Aylar
Balder
Arista


d)Nervekonstitu
sjon
11. Avreaksjon -
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning.
Avreagerer ikke
Avreagerer men bruker lang tid i enkelte test
momenter.

Balder

Avreagerer og avreaksjon
står i forhold til reaksjon.

Elling
Axxe
Aylar
Andra
Avani

Arista

Avreagerer for raskt, uten selv- bevarelses drift.
Ingen reaksjon/ ingen avreaksjon.
12. Konsentrasjon -
Hundens evne til å holde oppmerksomheten.
Bryter opp merksomhet meget
raskt, både ved aktiv og passiv påvirkning. Impulsiv.
Bryter opp merksomhet noe raskt, ved passiv eller
aktiv påvirkning.

Elling
Andra

Holder oppmerk
somhet så
lenge det finns motiv.

Avani
Axxe
Aylar
Balder
Arista


Tenderer til blokkering ved enkelte testmoment.
Blokkerer
13. Koordinering -
Riktig handling mellom og mot opplevelsene.
Handler irrasjonelt i de fleste
test situasjoner og mellom.
Handler irrasjonelt i de fleste test-situasjoner.

Løser enkelte momenter
rasjonelt.

Balder

Løser de fleste momenter rasjonelt.

Elling
Axxe
Andra
Aylar


Korrekt handling med full kontroll.

Avani
Arista

14. Temperament -
Hvor hurtig hunden tuilpasser seg omgivelsene.
Ikke reaksjon i test situasjon, kan også være
uengasjert.
Noe uopp merksom, svarer litt tregt mot på virkningene. Tilpasser seg en anelse langsomt.
Oppmerksom, svarer
hurtig på de fleste test situasjoner. Tilpasser seg test- situasjonen.

Avani
Andra
Aylar
Balder
Arista

Meget oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene.


Elling
Axxe

Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt.
Handlingene veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene
15. Mot -
Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave, handlekraft.
Er ikke i stand til å løse test
situasjonene, tross førerhjelp.
Trenger førerhjelp for å løse de fleste
situasjonene.
Balder
Løser selvstendig, men
etter forholdsvis lang tid de fleste test-
situasjonene.
Avani

Løser selvstendig og hurtig størstedelen av
test-
situasjonene. Skal ikke ha vist flukt.

Elling
AndraLøser direkte og selvstendig samtlige test
situasjoner. Skal ikke ha hvist flukt eller flukt tendenser.Axxe
Aylar

Arista
16. Skarphet -
Hundensrefleksreaksjon mot en trussel som kommer brått på.
Refleks reaksjonen til hunden er momentant flukt

Hopper
ut av trussel situasjon. Vender seg mot objektet. Viser enkelte
skarphetstegn

Avani
Elling
Balder

Stopper opp. Går mot objektet. Viser
trusselsignaler. Kan vise angrep.
Axxe
Aylar

Andra
Arista
Viser angrep med islett av
bestående aggresjon.
Går direkte i angrep med stor
aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse.
17. Skuddfast -
Hundens reaksjon på skudd.
Skuddredd. Viser momentant flukt,
tydelige klenge- tendenser eller direkte passivitet.
Skuddredd, bryter aktivitet.
Gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd.
Skuddberørt. Pendler mellom
redsel og oppgitthet. Tilstanden vedvarer ved hvert skudd.
Skuddfast. Sterke oppmerk somhetsignaler, som avtar ved hvert skudd,
gjennopptar virksomheten.

Skuddfast, helt uberørt eller små opp merksomhets
signaler.

Avani
Elling
Axxe
Andra
Aylar
Balder
Arista

Tilbake